Cele i działania

1. Cele Stowarzyszenia:

1.1. realizacja prawa wszystkich osób do swobodnego porozumiewania się poprzez likwidację wszelkich barier w komunikowaniu się,

1.2. integracja Głuchych, słyszących i wszystkich osób, które porozumiewają się w polskim języku migowym,

1.3. wspieranie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących kultury Głuchych w środowisku nauczycieli polskiego języka migowego,

1.4. wspieranie, propagowanie i pielęgnowanie polskiego języka migowego i kultury Głuchych w Polsce i na świecie,

1.5. przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie przez upowszechnianie wiedzy o polskim języku migowym,

1.6. sporządzenie jak najpełniejszego opisu polskiego języka migowego,

1.7. stworzenie słownika polskiego języka migowego,

1.8. przygotowanie grupy tłumaczy wspierających głuchych studentów,

1.9. przygotowanie metody kształcenia Głuchych w dziedzinie własnego języka,

1.10. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe,

1.11. stworzenie i prowadzenie czasopisma o charakterze naukowym propagującego stan badań nad polskim językiem migowym,

1.12. opracowanie i propagowanie nowoczesnych metod nauczania Głuchych języka polskiego jako języka obcego,

1.13. szerzenie znajomości i rozumienia wiedzy lingwistycznej, szczególnie w zakresie opisu języków wizualno-przestrzennych,

1.14. działalność naukowa i dydaktyczna prowadząca do rozwoju różnych dziedzin wiedzy: lingwistycznej, psychologicznej (rozwój dzieci głuchych) i pedagogicznej (edukacja osób głuchych) w zakresie opisu języka migowego.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

2.1. studia i badania naukowe,

2.2. prowadzenie kursów dla tłumaczy wspierających głuchych studentów,

2.3. kształcenie i organizowanie kursów i warsztatów dla lektorów języka migowego,

2.4. organizowanie konferencji naukowych na temat polskiego języka migowego i innych języków migowych,

2.5. współpracę z innymi placówkami tego typu za granicą.

2.6. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów kursów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym,

2.7. ustanawianie stypendiów i nagród w dziedzinie badań nad polskim językiem migowym;

2.8. wydawanie stałego organu pt. „Polski Język Migowy” oraz podejmowanie i ogłaszanie innych prac i wydawnictw z zakresu badań nad językiem i kulturą Głuchych,

2.9. organizowanie biblioteki i zespołów naukowych,

2.10. współpracę w zakresie działalności Stowarzyszenia z  Uniwersytetem Warszawskim, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą;

2.11. współpraca i przynależność do różnych międzynarodowych organizacji propagujących języki migowe,

2.12. udział w kongresach i konferencjach krajowych i zagranicznych, poświęconych dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;

2.13. rozwijanie innych form działalności służących realizowaniu statutowych celów Stowarzyszenia.

2.14. doradztwo dla instytucji samorządowych, gospodarczych i kulturalnych w zakresie objętym działaniem Stowarzyszenia.